page01e

:: โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลายพันธุ์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัด  ทำการศึกษาวิจัยถึงพันธุ์ทุเรียนต่างๆ ว่าพันธุ์ใดเหมาะกับพื้นดินลักษณะใด รวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูสวนทุเรียนที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรเจ้าของสวน และในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ควรปลูกทุเรียนด้วย ”

พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนไม้เมืองนนท์

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนไม้เมืองนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และเกษตรกรชาวสวนนนท์ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงห่วงใยว่าทุเรียนนนท์จะสูญหายไป และนับวันจะหาดูได้ยาก เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรี และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นเมืองที่หายากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองนนท์ ซึ่งสวนทุเรียนนนท์นี้ จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน สำหรับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครปากเกร็ด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ -๑๔ ต่อ ๖๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 

:: บทความ/กิจกรรม/ข่าวสาร

การตัดทุเรียนและมังคุด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับมอบหมายจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนทุเรียนนนท์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน